این دستگاه شامل 5 تکنولوژی پیچیده و فناوری نانو  می باشد که جهت رفع آلودگی های محیطی و میکروبی استفاده شده است.

مهمترین این تکنولوژی ها فرایند یونیزاسیون می باشد

این شرکت با محاسبه دقیق  و پیچیده و راه اندازی نقطه به نقطه هر یک از این فناوری ها و تست های مربوطه توانسته است انقلابی بزرگ جهت رفع آلودگی ها را رقم بزند.

فرایند یونیزاسیون چیست؟