این محصول از 5 فناوری جهت رفع بیماری ها و آلودگی ها بهره می برد که انقلابی بزرگ در تصفیه هوا می باشد.


1- استفاده از فرایند یونیزاسون

2- استفاده از صفحات فتوکاتالیست

3- استفاده از اشعه ماوراء بنفش

4- تولید هیدروکسیل ها و یون OH –

5- تولید اکسیژن فعال

این شرکت با محاسبه دقیق  و پیچیده و راه اندازی نقطه به نقطه هر یک از این فناوری ها و تست های مربوطه توانسته است انقلابی بزرگ جهت رفع آلودگی ها را رقم بزند

فرایند یونیزاسیون چیست؟